Polityka prywatności

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu dystrybucji newslettera, tj. Państwa adresów e-mail, jest Łukasz Kosiński, adres: [email protected]
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w tym profilowane, w celu dystrybucji newslettera.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do dystrybucji newslettera.
  4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. „f” rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), jakim jest dystrybucja do Państwa newslettera.
  5. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres dystrybucji newslettera, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. W celu dystrybucji newslettera Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora lub organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podwykonawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (np. The Rocket Science Group LLC z siedzibą w Atlancie, obsługujący aplikację MailChimp oraz podwykonawcom wskazanej spółki). Dane będą przekazywane do ww. państwa trzeciego na podstawie standardowych klauzul umownych stanowiących część umowy powierzenia zawartej z ww. podmiotem, która zostanie udostępniona po wysłaniu wiadomości na adres [email protected]
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
icon