matura z informatyki 2019 rozwiązania

Matura z informatyki 2021 rozwiązania C++, Java, Python

Mija już miesiąc odkąd matura z informatyki 2021 dobiegła końca. Opinie maturzystów co do jej trudności są jak zawsze podzielone: jedni uważają, że była znacznie łatwiejsza niż zeszłoroczne, podczas gdy inni wyszli po kilku minutach z praktyki łapiąc się za głowę. W tym roku jednak większość opinii skłaniała się ku stwierdzeniu, że ten egzamin był łatwy. Niezależnie jednak od trudności tegorocznej matury publikujemy dla Was jej rozwiązania, wraz ze szczegółowym omówieniem. Jeżeli szukacie odpowiedzi do matur z poprzednich lat, to znajdziecie je również na naszym blogu:

 1. Matura z informatyki 2017
 2. Matura z informatyki 2018
 3. Matura z informatyki 2019
 4. Matura z informatyki 2020
 5. Programy z lat 2014, 2015, 2016

Zanim przejdziemy do omówienia zadań przypomnijmy w jakim schemacie przebiega matura z informatyki. Egzamin ten jest podzielony na dwie części:

 • Teorię, która trwa 60 minut, a do jej rozwiązania możemy wykorzystać jedynie kartkę, długopis oraz kalkulator. Część ta zazwyczaj składa się z analizy algorytmu, pewnego problemu i stworzenie algorytmu do jego rozwiązania, a także zadania z odpowiedziami typu zamkniętego
 • Praktykę, która trwa 150 minut, a do jej rozwiązania wykorzystujemy komputer, a w nim wszelkie dostępne narzędzia, o których mowa w poleceniu. Zazwyczaj jedno zadanie wymaga od zadającego napisania własnego programu w wybranym wcześniej środowisku i języku programowania, podczas gdy dwa pozostałe zadania pozostawiają dowolność w wyborze narzędzi

Uwaga: CKE nie opublikowała jeszcze klucza odpowiedzi do matur, więc, z racji iż nie mamy jak ich zweryfikować, to niektóre odpowiedzi mogą zawierać błędy.

Matura z informatyki 2021 – część pierwsza

Tak jak co roku część teoretyczna składała się z trzech różnych zadań, za których poprawne wykonanie można było uzyskać 15 punktów, co daje 30% z całej matury. W mojej opinii część ta była znacznie łatwiejsza, niż w poprzednich latach – darmowe punkty do rekrutacji na studiach. Nie przedłużając przejdźmy do rozwiązywania zadań:

Matura z informatyki 2021 zadanie 1 – cyfrowe dopełnienie

matura z informatyki 2021 zadanie 1

Zadanie dosyć proste. Każdą liczbę możemy zapisać jako sumę iloczynów jednej cyfr <0, 9> z kolejnymi potęgami dziesiątki (wynika to z faktu, że jest to system pozycyjny tak jak system dwójkowy). Aby obliczyć cyfrowe dopełnienie danej liczby wystarczy dla każdego iloczynu podmienić cyfrę z jej różnicą z liczbą 9. Każdą liczbę możemy wyrazić wzorem:

100 * j + 101 * d + 102 * s + 103 * t + … 10n * m

, gdzie j to cyfra jedności, d to cyfra dziesiątek, s to cyfra setek, t to cyfra tysięcy, n to ilość cyfr danej liczby pomniejszona o jeden, a m to najbardziej znacząca cyfra liczby (pierwsza z lewej). Z założenia z zadania wiemy, że m jest całkowite z przedziału (0, 9). Cyfrowe dopełnienie dla liczby z powyższego wzoru możemy więc zapisać w następujący sposób:

100 * (9 – j)  + 101 * (9 –  d) + 102 * (9 – s) + 103 * (9 –  t) + … 10n * (9 – m)

Z wiedzą tą możemy przejść do rozwiązywania podpunktów.

Podpunkt 1

W podpunkcie tym proszą nas o wartość bezwzględną z różnicy liczby i jej cyfrowego dopełnienia. Wynika to z faktu, że odejmowana liczba może być większa od tej pierwszej. Oznacza to, że w dla każdego wariantu istnieją dwie poprawne odpowiedzi. Jak zatem możemy zapisać tą różnicę? Skorzystajmy z powyższego wzoru! Przyjmiemy j, d, s oraz t jako kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego. Nasza wyjściowa liczba ma więc postać

j + 10d + 100s + 1000t

Uwaga: należy pamiętać, że t należy do całkowitych cyfr z przedziału <1, 8>, aby spełniał warunki z zadania. Pozostałe cyfry należą do całkowitych cyfr z przedziału <0, 9>.  Różnicę liczby i jej cyfrowego dopełnienia możemy po uproszczeniu zapisać jako

2 * (j + 10d + 100s + 1000t) – 9999

Możemy przystąpić do obliczeń:

 1. Aby wartość bezwzględna tej różnicy była możliwie jak najmniejsza, to iloczyn 2 * (j + 10d + 100s + 1000t) musi być możliwie jak najbliższy liczbie 9999. Zaokrąglimy więc liczbę 9999 w górę, aby dostać liczbę podzielną na dwa: 10000. Wiemy więc, że aby otrzymać 0 (najmniejszą możliwą wartość bezwzględną) to suma z nawiasu musi być równa 5000. Uwaga: można również zaokrąglić w dół do najbliższej liczby podzielnej przez dwa – wtedy dostaniemy liczbę 9998 i wynik 4999, który jest cyfrowym dopełnieniem pierwszego wyniku.
 2. Aby wartość bezwzględna tej różnicy była możliwe jak największa, to suma (j + 10d + 100s + 1000t) musi być najmniejsza. Za każdą cyfrę wybieramy więc najmniejszą cyfrę z przedziału: j = 0, d = 0, s = 0, t = 1. Naszą n o najmniejszej różnicy z cyfrowym dopełnieniem jest więc 1000. Poprawnym wynikiem jest też 8999.

Uwaga: nie można było wpisać dwóch liczb – należy wybrać jedną z dwóch poprawnych odpowiedzi.

Podpunkt 2

W tegorocznym zadaniu z algorytmem CKE narzuciło dosyć sporo wymagań, przy jednoczesnym uszczupleniu dostępnych działań, nie można bowiem korzystać ze zmiennych innych niż typu całkowitego. To „utrudnienie” nasuwa nam jednak od razu sposób rozwiązania: wystarczy rozbić liczbę na cyfry poprzez cykliczne wykorzystanie operatora modulo i dzielenia całkowitego. Wykorzystamy w tym celu pętlę while, a także zmienną pomocniczą pom która będzie przechowywać aktualną potęgę liczby 10. W pętli obliczymy różnicę 9 – (n % 10), podzielimy liczbę n całkowicie przez 10 (pozbywamy się w ten sposób kolejnych cyfr), dodamy iloczyn obliczonej różnicy z pom do zmiennej d, a następnie pomnożymy liczbę pom przez 10. Całość będzie wykonywać się dopóki n będzie większa od zera. Algorytm ten możemy zapisać jako pseudokod:

pom = 1
d = 0
dopóki n > 0:
c = 9 – n%10
n = n div 10
d = d + c * pom
pom = pom * 10
wypisz d

Gdzie div to dzielnie całkowite, a % to operator obliczający resztę z dzielenia (modulo).

Matura z informatyki 2021 zadanie 2 – analiza algorytmu

Dosyć prosty algorytm, którego działanie polega kolejno na:

 • Dodaniu kolejnego elementu na koniec tablicy
 • Sprawdzaniu, czy ostatni element tablicy jest większy od elementu środkowego (element środkowy wskazuje zmienna pomocnicza). Jeżeli tak, to nastąpi podmiana tych elementów i dzielenie całkowite zmiennej pomocniczej przez dwa. Działania te będą powtarzane, do momentu, gdy zmienna będzie większa od zera i element na który ona wskazuje będzie większy od poprzednio wskazanego środka.

Powyższy algorytm możemy przedstawić w postaci schematu blokowego:

matura z informatyki 2021 zadanie 2 schemat blokowy

Pamiętajcie, że CKE w zadaniu tym rozpoczyna indeksowanie tablicy od jedynki, a nie od zera, jak to ma miejsce w większości języków programowania. Z wiedzą tą możemy przejść do rozwiązywania podpunktów:

Podpunkt 1

Nie pozostaje nam nic innego, jak „ręczne” przejście przez kolejne kroki algorytmu dla podanych wartości:

W pierwszym przypadku algorytm nawet nie rozpoczyna działania pętli: środkowy wyraz jest większy od ostatniego.

W kolejnym przypadku pętla wykona 3 iteracje. Liczba 30 była największa z podanego zbioru, więc logicznym było, że ostatecznie znajdzie się na początku, jednakże wiedza to nie jest wystarczająca, gdyż, jak zapewne zauważyliście, niektóre mniejsze elementy zbioru znajdują się w zupełnie innym miejscu. Tabela powinna być więc uzupełniona w następujący sposób:

matura z informatyki 2021 zadanie 2.1

Podpunkt 2

Ten podpunkt rozwiązujemy również tak samo jak poprzedni:

 1. d(6) – tablica jest pusta, więc dostawiamy tylko element 6, wynikiem jest więc [6]
 2. d(-4) – argument jest mniejszy od szóstki, dostawiamy więc go tylko na koniec: [6, -4]
 3. d(12) – argument jest większy od szóstki, podmieniamy je więc miejscem: [12, -4, 6]
 4. d(27) – argument jest większy od -4, podmieniamy je więc miejscem: [12, 27, 6, -4]. 27 jest większe od 12, wiec je też podmieniamy: [27, 12, 6, -4]
 5. d(26) – argument jest większy od 12, podmieniamy: [27, 26, 6, -4, 12]
 6. d(8) – argument jest większy od szóstki, podmieniamy: [27, 26, 8, -4, 12, 6]

Odpowiedzią będzie więc poniższa tablica:

Podpunkt 3

W podpunkcie tym dokonamy szybkiej analizy. Do tablicy dodajemy coraz to większe liczby, co oznacza to, że dodana liczba zawsze zostanie wyrzucona na początek. W takim przypadku ilość wywołań warunku będzie zależna od wielkości całej tablicy. Ponieważ dzielimy rozpatrywany zakres tablicy co każdą iterację przez 2, to wystarczy sprawdzić ile razy dla danego k takie dzielenie nastąp. Sprawdzamy do momentu, w którym dostaniemy 0. W ten sposób dla k=4 mamy: 4 > 2 > 1 > 0, co daje 3 sprawdzenia – jest to zgodne z wytycznymi zadania. Dla k=16 mamy: 16 > 8 > 4 > 2 > 1 > 0, co daje 5 powtórzeń, a dla k=1025 mamy: 1025 > 512 > 256 > 128 > 64 > 32 > 16 > 8 > 4 > 2 > 1 > 0, co daje 11 powtórzeń :

Matura z informatyki 2021 zadanie 3 – zadania zamknięte

Kolejne zadanie, tak jak co roku, składa się z kilku zamkniętych podpunktów typu PRAWDA/FAŁSZ.

Podpunkt 1

matura z informatyki 2021 zadanie 3.1

Algorytm wypisuje wprowadzoną liczbę, a następnie wywołuje sam siebie dla liczby pomniejszonej o 2. Mamy więc do czynienia z funkcją rekurencyjną. Warunkiem zatrzymania jest sytuacja, w której argument funkcji jest niedodatni. Od razu możemy stwierdzić fałszywość punktu 1., bo wypisane zostały te same wartości, a także punkt 4., w którym wydrukowane zostały zera, co jest sprzeczne z warunkiem zatrzymania. Pozostałe punkty są prawdziwe, ponieważ widzimy symetryczność wypisanych danych, a także początkowy spadek, a następnie wzrost wartości o 2.

Podpunkt 2

W podpunkcie tym nie pozostaje nam nic innego jak prosta zamiana wartości na jeden system, a następnie ich porównanie. Zapiszmy więc każdą liczbę w systemie dziesiętnym:

Po zamianie na czytelny dla nas system możemy udzielić odpowiedzi:

Podpunkt 3

W zadaniach sprawdzających wiedzę z baz danych najprościej jest prześledzić jaki faktyczny wynik da dana kwerenda:

Wynik pierwszej kwerendy jest błędny, gdyż pomija ona drugi, pasujący do kryteriów wynik. Przy drugiej kwerendzie należało pamiętać, że  sztuk IN(125, 160) jest odpowiednikiem WHERE (sztuk = 125 OR sztuk=160), co oznacza, że wybierane były jedynie rekordy, dla których ilość sztuk byłą równa 125 lub 160. Następnie należało obliczyć średnią cenę tych rekordów, czego wynikiem jest 5. Trzecia kwerenda sumowała po prostu ilość sztuk produktów, których cena jest równa jeden lub dwa, dając prawidłowy wynik 660. Ostatni haczyk jaki na nas czekał, to fakt, że BETWEEN rozpatruje wartości w przedziale domkniętym, przez co wynik czwartej kwerendy to nie 2, a 4.

Matura z informatyki 2021 – część druga

Przed nami kolejna, bardziej decydująca część tegorocznej matury z informatyki. To właśnie z niej możemy zdobyć aż 70% wyniku całego egzaminu. Jeżeli więc załamaliście się poznając odpowiedzi z części zamkniętej, to bez obaw – mieliście jeszcze szerokie pole do popisu na drugiej części matury. Klasycznie, jak co roku, dostajemy do dyspozycji kilka plików tekstowych, na podstawie których musimy udzielić odpowiedzi do zadań. Plik z danymi znajdziecie tutaj. Przejdźmy zatem do jej rozwiązywania:

Jeżeli po maturze nadal chcesz rozwijać swoje umiejętności, to polecamy usługi hostingowe dhosting, przy użyciu których podszlifujesz swoje umiejętności front i backendowe.

Matura z informatyki 2021 zadanie 4 – neon cyfrowy

matura z informatyki 2021 zadanie 4

Plik zawiera kolejne instrukcje dla tablicy neonowej wyświetlającej napisy. Najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie stworzenie 4 różnych metod, które będą wykonywały opisane w poleceniu zadania. Następnie sczytamy zawartość pliku wiersz po wierszu i pobierzemy polecenie, a także dany znak. Kolejnym krokiem będzie wywołanie odpowiednich funkcji bazując na pobranej komendzie i znaku. Na koniec możemy wyświetlić finalny napis i zamknąć plik:

C++

Java

Python

Mając już bazowy program możemy przejść do rozwiązywania podpunktów.

Podpunkt 1

Z racji, iż w naszym programie mamy już zbudowany napis według podanych instrukcji, to aby udzielić odpowiedzi na ten podpunkt wystarczy skorzystać z funkcji z typu string zwracającej długość napisu.  W pliku bazowym wystarczy więc zmienić linijkę wypisującą tekst tak, aby wypisywała jego długość:

Po uruchomieniu powyższych programów uzyskujemy odpowiedź: długość napisu jest równa 517.

Podpunkt 2

Podpunkt ten wymaga od nas już nieco więcej pracy. y zmodyfikować główny kod programu, aby zliczał ilość instrukcji wywołanych pod rząd. Musimy również przechować długość najdłuższego ciągu, a także komendę, jaka była w nim wywołana. Gdy wykryjemy przerwanie ciągu (czyli sczytamy nową komendę), to wtedy sprawdzimy, czy długość aktualnego ciągu jest większa od przechowanego najdłuższego. Jeżeli aktualny ciąg będzie dłuższy, to ustawiamy go jako nowy, najdłuższy ciąg.

C++

Java

Python

Powyższe programy generują odpowiedź ZMIEŃ 7.

Podpunkt 3

W tym podpunkcie wprowadzimy modyfikacje w miejscu, w którym wywołujemy funkcję dopisz. Stworzymy obiekt typu mapy, w którym połączymy znaki z ich ilością wystąpień. Następnie przeiterujemy tą mapę i wybierzemy tą najczęściej występującą.

C++

Java

Python

Odpowiedzią jest litera Z, która dopisywana była 37 razy.

Podpunkt 4

Podpunkt ten mamy już właściwie z głowy – nasza bazowa wersja programu drukuje już gotowy napis po wykonaniu wszystkich funkcji. Dla mniej uważnych poniżej ponownie zamieszczamy implementacje:

C++

Java

Python

Odpowiedzią jest napis: POZNIEJMOWIONOZECZLOWIEKTENNADSZEDLODPOLNOCYODBRAMYPOWROZNICZEJSZEDLPIESZOAOBJUCZONEGOKONIAPROWADZILZAUZDEBYLOPOZNEPOPOLUDNIEIKRAMYPOWROZNIKOWIRYMARZYBYLYJUZZAMKNIETEAULICZKAPUSTABYLOCIEPLOACZLOWIEKTENMIALNASOBIECZARNYPLASZCZNARZUCONYNARAMIONAZWRACALUWAGEZATRZYMALSIEPRZEDGOSPODASTARYNARAKORTPOSTALCHWILEPOSLUCHALGWARUGLOSOWGOSPODAJAKZWYKLEOTEJPORZEBYLAPELNALUDZINIEZNAJOMYNIEWSZEDLDOSTAREGONARAKORTUPOCIAGNALKONIADALEJWDOLULICZKITAMBYLADRUGAKARCZMAMNIEJSZANAZYWALASIEPODLISEMTUBYLOPUSTOKARCZMANIEMIALANAJLEPSZEJSLAWY

Wygląda to na tekst z Wiedźmina. Widok spójnego, logicznego tekstu zapewne ucieszył niejednego maturzystę 🙂

Matura z informatyki 2021 zadanie 5 – wodociągi

matura z informatyki 2021 zadanie 5

W zadaniu tym do czynienia mamy ze zbiorem informacji na temat zużycia wody dla każdego domu. Do analizy tego typu informacji najlepiej sprawdzi się Microsoft Excel. Zanim jednak będziemy mogli przejść do rozwiązywania zadania, musimy najpierw pobrać dane z pliku:

 1.  Z zakładki Dane wybieramy Z tekstu, a następnie wybieramy plik wodociągi.txt.
 2. Następnie klikamy dalej.
 3. W kolejnym okienku wybieramy rozdzielanie danych za pomocą średnika.
 4. W ostatnim oknie wystarczy już tylko kliknąć Zakończ, a następnie wybrać miejsce, w którym mają się pojawić dane.

Podpunkt 1

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu tego podpunktu będzie stworzenie kolumny, która wyodrębni numer klienta z jego kodu za pomocą funkcji LEWY:

Formułę tę należy oczywiście zastosować dla całej kolumny (zrobisz to klikając szybko dwa razy mały kwadracik w prawym dolnym rogu). Kolejna kolumna będzie wyodrębniała ilość mieszkańców danego klienta z kodu. Skorzystamy z funkcji FRAGMENT.TEKSTU, która pozwala wyciąć określoną ilość znaków z podanego tekstu, zaczynając od wskazanej pozycji:


W kolejnej kolumnie obliczymy ilość wody na jednego mieszkańca – wystarczy w tym celu zsumować zużycie ze wszystkich miesięcy za pomocą SUMA, a następnie podzielić tą wartość przez ilość mieszkańców:

Następnie wystarczy już tylko posortować malejąco dane wg nowoutworzonej kolumny, a następnie wybrać pierwsze 10 wierszy:

Wybieramy pierwsze 10 rekordów:  

Podpunkt 2

W podpunkcie tym skorzystamy z sumy częściowej. Najpierw jednak musimy stworzyć kolumnę, która wybierze symbol dzielnicy z kodu klienta – tym razem skorzystamy z funkcji PRAWY:

Dla każdego klienta policzymy jeszcze roczne zużycie, aby móc potem je wykorzystać w sumie częściowej:

Po zastosowaniu formuł do całych kolumn musimy jeszcze posortować dane wg dzielnic:

Następnie możemy przejść do obliczania sumy częściowej. Sumę częściową znajdziesz w zakładce Dane w prawym górnym rogu. Dla każdej dzielnicy sumujemy roczne użycie każdego z klientów:

Gdy wyświetlą się wyniki możecie kliknąć Ukryj szczegóły w tym samym panelu co Suma częściowa. Przekopiujmy wyniki do nowego arkusza. Aby jednak prawidłowo skopiować wynik, musicie najpierw zaznaczyć dane, potem przejść do Narzędzia główne, a następnie Znajdź i zaznacz > przejdź do – specjalne… i w okienku wybrać Tylko widoczne komórki:

Odpowiedzią jest poniższe zestawienie:

Podpunkt 3

W tym podpunkcie również skorzystamy z sumy częściowej, a także z uprzednio utworzonej kolumny Dzielnica. Przed uruchomieniem sumy częściowej upewnijcie się, że dane są posortowane wg dzielnicy. W podpunkcie tym sumę częściową obliczamy po prostu dla każdego miesiąca, zamiast dla rocznego zużycia. Okienko sumy częściowej powinno wyglądać mniej więcej tak:

Pamiętajcie o przekopiowaniu danych do arkusza. Odpowiedź prezentuje się następująco:

Podpunkt 4

Podpunkt ten, z pozoru skomplikowany, jest tak naprawdę prosty w rozwiązaniu. Najpierw należy zsumować zużycie dla każdego z miesięcy z podanych przez CKE danych:

Następnie dane te możemy przekopiować do nowego arkusza, w którym utworzymy zestawienie zużycia wody na miesiąc dla każdego z lat:

Ilość zużycia wody będzie bazowała na zeszłorocznym zużyciu. Należy pamiętać o zaokrągleniu wartości w górę do liczby całkowitej. Po zastosowaniu formuły dla całej tabeli wyszukamy miesiąc i rok, w którym wartość zużycia przekroczy 160000 metrów sześciennych:

Z zestawienia widzimy, że pierwszy deficyt przepustowości nastąpi w lipcu 2026 roku. Pozostało nam już tylko stworzenie wykresu liniowego dla roku 2030:

Podpunkt 5

Podpunkt ten jest tak naprawdę uzupełnieniem poprzedniego. Jedyne co musimy zrobić, to stworzyć dodatkową kolumnę przy zestawieniu, która dla każdego roku określi przepustowość sieci wodociągowej. Począwszy od 2021 roku będzie ona rosła o 1000 co roku:

Jak widzimy, do roku 2030 nie nastąpi żaden deficyt, dlatego należy rozszerzyć nasze zestawienie, aż w końcu znajdziemy rok i miesiąc:

Po rozszerzeniu okaże się, że deficyt ten nastąpi po raz pierwszy w lipcu 2035 roku.Polecamy również tą książkę, która z pewnością przyda Ci się w dalszej edukacji

Matura z informatyki 2021 zadanie 6 – bitwa

matura z informatyki 2021 zadanie 6

W zadaniu mamy trzy różne pliki z danymi, przez co od razu nasuwa się użycie programu do zarządzania baz danych. Skorzystamy z programu Microsoft Access. Przejdźmy najpierw do importu danych.

Dane importujemy wchodząc w Dane>Nowe źródło danych

Następnie wybieramy plik z danymi. Uwaga: kolejność importowanych danych może mieć znaczenie. Zacznijmy od pliku gracze.txt:

W pierwszych dwóch oknach nic nie zmieniamy.

Rozdzielając dane należy wskazać, że pierwszy wiersz zawiera nazwy pól:

Aby dane zostały zaimportowane prawidłowo trzeba wskazać format daty zgodny z podanym w pliku. W tym celu kliknij Zaawansowane, a następnie wybierz format RMD:

W następnym oknie wybieramy id_gracza jako indeksowany bez duplikatów. Kolejne okno wybieramy to pole jako klucz podstawowy:

Następnie możesz kliknąć zakończ. Dla pozostałych plików proces wygląda prawie tak samo, z tą różnicą, że dla pól, których nazwy pojawiły się już w pozostałych tabelach należy wybrać indeksowanie z duplikatami:

Pamiętajcie też, że pole nazwa również jest indeksowane, a także jest kluczem podstawowym w tabeli klasy.

Gdy zaimportujecie wszystkie dane pozostało już tylko połączyć je relacjami:

Mając wszystkie tabele możemy przystąpić do rozwiązywania zadania.

Podpunkt 1

W kwerendzie tej skorzystamy z funkcji Year, która zwraca rok z podanej daty. Musimy ustawić kryterium, że rok ten jest równy 2018. Następnie pogrupujemy dane wg kraju, a następnie dla każdego z nich policzymy id_gracza. Ostatnim krokiem jest posortowanie danych malejąco i ograniczenie ilości wyników do pięciu:

Kwerenda ta generuje nam odpowiedź:

Podpunkt 2

Wykorzystamy prostą kwerendę, która wybiera pola za pomocą Like ‘*elf’, a następnie zsumujemy wartość pola strzal, za pomocą funkcji agregującej:

Jak widzicie kwerenda bardzo prosta, a 2 punkty to już 4% z całego egzaminu – prezent od CKE  

Odpowiedź wygląda następująco:

Podpunkt 3

W podpunkcie tym skorzystamy z kwerendy pomocniczej, która wybierze id graczy posiadających podane jednostki. Tak wygląda kwerenda pomocnicza:

Następnie tworzymy finalną kwerendę, która wybierze te wyniki z tabeli gracze, które nie występują w kwerendzie pomocniczej:

Zwróćcie uwagę, że w relacji strzałka wskazuje na kwerendę pomocniczą, gdzie domyślnie takiej strzałki nie ma. Aby uzyskać taki efekt, należy dwa razy szybko kliknąć w linię relacji, po czym w okienku, które wyskoczyło, wybrać drugą opcję:

Po uruchomieniu finalna kwerenda generuje odpowiedź:

Podpunkt 4

Nieco bardziej złożony podpunkt, który będzie wymagał użycia dwóch pomocniczych kwerend. W pierwszej z nich obliczymy odległość każdej z jednostek od punktu (100, 100). Wykorzystamy tu funkcję Abs, która zwraca wartość bezwzględną z argumentu:

W następnej kwerendzie wybierzemy jednostki, których odległość od tego punktu jest mniejsza lub równa ich szybkości:

W ostatniej kwerendzie pogrupujemy wyniki wg klasy, a także zliczymy dla każdego typu jednostki, które mogą dojść do tego punktu w jednej turze:

Finalna kwerenda daje nam odpowiedź:

Podpunkt 5

Ostatni podpunkt tej matury będzie wymagał aż czterech kwerend pomocniczych. W pierwszej pogrupujemy dane według pozycji (x i y), a następnie wybierzemy tylko te pozycje, na których znajduje się więcej niż jeden gracz.

Druga kwerenda wykona dokładnie to samo, z tą różnicą, ze wybierze jedynie graczy z Polski:

Pozostałe dwie pomocnicze kwerendy zliczą ilość wyników(bitew) z dwóch poprzednich kwerend pomocniczych:

Ostatnia kwerenda, która da nam odpowiedź po prostu zestawi powyższe wyniki:

Daje nam to poniższą odpowiedź:

grupa wsparcia matura z informatyki

 Podsumowanie

Jak sami widzicie matura z informatyki 2021 była znacznie łatwiejsza, niż zeszłoroczne egzaminy. Mamy nadzieję, że większość z Was uzyskała wysokie wyniki. Jeżeli chcecie dalej rozwijać swoje umiejętności, to dobrym pomysłem jest rozpoczęcie nauki języka programowania. Sprawdźcie nasz wpis, w którym przyglądamy się bliżej jednemu z kursów programowania online.

You Might Also Like
1 Comment
 • Avatar photo
  sattik
  says:

  Jednolinijkowiec do metody przesun z zad. 4:
  String przesun(String txt, char c) {
  return txt.replaceFirst(String.valueOf(c), c == 'Z’ ? String.valueOf(’A’) : String.valueOf(++c));
  }

Dodaj komentarz

icon